Publikacje

Adwokat Mateusz Pietraszewski posiada szereg publikacji w renomowanych czasopismach prawniczych, w których analizuje zagadnienia prawne związane ze swoją pracą naukową oraz praktyką stosowania prawa.


Najważniejsze publikacje

 • M. Pietraszewski, Umowa faktoringu w nowym lub zmodyfikowanym kodeksie cywilnym, Rejent 2009, nr 5
 • M. Pietraszewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. (III CZP 122/08), Rejent 2010, nr 3
 • M. Pietraszewski, Czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle kodeksu cywilnego?, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 4
 • M. Pietraszewski, Zapis na sąd polubowny jako klauzula abuzywna, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 2 (zob. pdf)
 • M. Pietraszewski, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r., III CZP 54/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 9
 • M. Pietraszewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r. (III CZP 13/09; OSNC 2010, nr 3, poz. 34), ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 3 (zob. pdf)
 • M. Pietraszewski, Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 4 (zob. pdf)
 • M. Pietraszewski, Porównanie klauzul generalnych z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Rejent 2011, nr 3
 • M. Pietraszewski, Adresat uprawniony do przyjęcia oświadczenia o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2011, Nr 5.
 • M. Pietraszewski, Zdatność arbitrażowa sporu w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 2 (zob. pdf)
 • M. Pietraszewski, M. Tyrakowska, Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców, (w:) Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego pod red. J. Frąckowiaka, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji t. LXXXIV
 • I. B. Nestoruk (red.), M. Pietraszewski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Przewodnik dla przedsiębiorców, Wrocław 2011 (zob. link)
 • M. Pietraszewski, Przepisy procedury cywilnej dotyczące konsumentów – wybrane problemy (cz. 1), Palestra 2011, Nr 7-8
 • M. Pietraszewski, Przepisy procedury cywilnej dotyczące konsumentów – wybrane problemy (cz. 2), Palestra 2011, Nr 9-10
 • M. Pietraszewski, Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów) w świetle orzecznictwa, Samorząd Terytorialny 2011, nr 9
 • M. Pietraszewski, Uprawnienia rzeczników konsumentów i Rzecznika Ubezpieczonych do polubownego zakończenia sporów konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 3 (zob. pdf)
 • M. Pietraszewski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 r. (I ACa 287/11), Rejent 2012, nr2
 • M. Pietraszewski, Zapis na sąd polubowny w umowach spółek z udziałem adwokatów, (w:) Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach pod red. J. Frąckowiaka, Wrocław 2013
 • M. Pietraszewski, Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych, (w:) Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika pod red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42768&from=latest