Zakres usług

Adwokat Mateusz Pietraszewski - zakres usługKancelaria świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • porady i konsultacje prawne
 • reprezentację przez sądami, organami ścigania, organami egzekucyjnymi i urzędami
 • obsługę prawna sporów
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • opracowywanie aktów prawnych (np. umów, pism procesowych, uchwał organów spółek)
 • prowadzenie negocjacji i rokowań


Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie następujących działów prawa:

 

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo ochrony konsumentów
 • prawo wekslowe
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. o zasiedzenie, o ochronę posiadania, o zniesienie współwłasności)
 • sprawy mieszkaniowe (np. z tytułu stosunku najmu, o eksmisję, dotyczące wspólnot mieszkaniowych)
 • umowy cywilnoprawne
 • sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, działy spadku, testamenty, zachowek)
 • odszkodowania
 • windykacja należności
 • inne (np. sprawy o ubezwłasnowolnienie)

Prawo rodzinne

 • sprawy o alimenty
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dziećmi
 • sprawy o rozwód
 • podział majątku wspólnego między małżonkami
 • inne (np. sprawy o separację, o ustalenie ojcostwa, dotyczące rodzin zastępczych)

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie)
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
 • postępowanie wykonawcze (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę/rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o wynagrodzenia pracownicze
 • ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o rentę
 • inne (np. sprostowanie świadectwa pracy, umowy o zakazie konkurencji)

Prawo handlowe i gospodarcze

 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • sprawy pracownicze
 • prawo ochrony konkurencji
 • bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej
 • udział w prowadzonych negocjacjach
 • obsługa transakcji handlowych
 • windykacja należności

Prawo administracyjne

 • obsługa prawna spraw administracyjnych
 • sporządzanie pism (wniosków, odwołań, skarg do sądów administracyjnych etc)
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego